Kaebuste lahendamine

Kaebuse esitamine

Kaebus tuleb esitada 10 päeva jooksul alates kaebuse aluseks olnud sündmuse toimumisest. Kaebuse esitamiseks tuleb kasutada üksnes kirjalikku vormi LV-22 KAEBUSTE MENETLEMINE, mis edastatakse Tallinna Teede AS labori juhatajale e-posti aadressil margus.soa@ttas.ee. Teisel viisil esitatud ega ka suulisi kaebusi ei registreerita ega menetleta.

Kaebuse lahendamise läbiviimise eest vastutab labori juhataja.

 
Kaebuse vastuvõtmine

Kirjalik kaebus registreeritakse ja vaadatakse üle labori juhataja poolt hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates kaebuse laekumisest.

 
Kaebuse menetlemine

Kaebuse kättesaamisest ja menetlemise algatamisest teavitab labori juhataja kaebuse esitajat e-posti teel. Kaebuse menetlemine toimub 30 kalendripäeva  jooksul alates kaebuse laekumisest. Kui
kaebuse lahendamine ei ole selle aja jooksul võimalik, teavitatakse sellest kaebuse esitajat täiendava e-kirjaga.

Kaebuse läbivaataja algatab menetluse või delegeerib selle edasi mõnele teisele asutuse töötajale.

Menetleja selgitab kaebuse asjaolusid, vajadusel võetakse juhtumiga seotud töötajatelt kirjalikud selgitused. Kaebuse lõpptulemuse vaatab üle ja kinnitab ettevõtte juhataja poolt määratud kaebuse juhtumiga mitteseotud isik.

Kaebuse menetluskäigust, menetluse lõpetamisest ning menetluse tulemustest informeerib labori juhataja kaebuse esitajat e-posti teel.

Juhul, kui menetluses on selgunud, et kaebusest tingitud asjaolud on põhjustatud Tallinna Teede AS töötajate tegevusest või tegevusetusest, siis vastutus kaebuste alusel ilmnenud puuduste parandusmeetmete elluviimise eest lasub labori juhatajal.

Kõik kaebuse uurimise käigus võetud seletuskirjad dokumenteeritakse ning lisatakse vormile LV-22 KAEBUSTE MENETLEMINE.

 
Kaebuste esitamise vorm: LV-22 KAEBUSTE MENETLEMINE

 
Lisainfo:

Margus Soa

Labori juhataja

margus.soa[at]ttas.ee

+372 52 19 586