Maksetingimused

Maksetähtaeg on müügiarvel üldjuhul arve koostamisest 21 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Tasu loetakse makstuks päeval, kui see laekub Tallinna Teede AS arvelduskontole.

Kui lepingus pole märgitud teisiti, siis rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral, on arve tasujal kohustus tasuda ka maksetähtaja ületanud päevade eest täiendavat viivist summas 0,2 % iga maksetähtaja ületanud päeva eest.

Kui Ostja on jätnud kohustuse täitmata, on Tallinna Teede AS – l õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama Tallinna Teede AS – le ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

...