Juhtpõhimõtted

Tallinna Teede Aktsiaseltsi juhtpõhimõteteks on:

 • Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja muude kehtivate nõuete täitmine;
 • Standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuete järgimine ja pidev täiustamine.

Tallinna Teede Aktsiaseltsi tegevus on suunatud kliendi, töötajate ja omanike jätkuvale rahulolule, mille tagab:

 • ettevõtte tegevuse efektiivsus;
 • toodete ja teenuste kvaliteedi pidev parendamine;
 • koostöövalmidus klientidega, konkurentidega, ettevõttesiseselt;
 • kokkulepetest kinnipidamine;
 • lähtumine kehtivatest nõuetest ning kliendi erisoovidest;
 • töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused jm.);
 • ohutu ja meeldiv töökeskkond;
 • suund arengule (töötajate koolitamine, kaasaegse tehnika ja tehnoloogia kasutamine, olmetingimuste parandamine jms);
 • ettevõtte hea maine.
 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • masinate, seadmete, hoonete ning rajatiste heaperemehelik ja säästlik kasutamine ning hooldamine;
 • teedeehitusel ja -remondil tekkivate jäätmete taaskasutamine;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • koostööpartnerite valimine lähtudes muuhulgas nende keskkonnaalasest pädevusest.